Výzkum trhu

Porozumět trhu, na kterém podnikáte či chcete podnikat, vyžaduje zkušenosti s výzkumnou činností, která je postavena na shromažďování, analýze a vyhodnocování získaných informací. Pouze správná interpretace výsledků přinese kvalitní podklad pro manažerské rozhodování při řízení změn.

Ke zlepšení marketingového výkonu organizace je třeba vybrat vhodné postupy a analytické nástroje, díky kterým lze přesně identifikovat problémy či příležitosti firmy. Výsledkem efektivní analýzy jsou tedy podstatné informace potřebné k úspěšné aplikaci změn.

Jak postupujeme 

 • Jednotlivé etapy výzkumného procesu vždy přizpůsobujeme každému klientovi
 • Klademe důraz na přesnou identifikaci problému a otázek, na které by měl výzkum odpovědět, protože to je klíčovým faktorem každého výzkumu. 
 • Sestavíme individuální plán zkoumání dle stanovených cílů – určení informací, které se budou shromažďovat, nadefinování metod a technik, sestavení časového a finančního plánu apod. 
 • Shromáždíme potřebná data a informace.
 • Zpracujeme relevantní data a informace dle zvolených metod do přehledných výsledků.
 • Na základě zkušeností vhodně interpretujeme výsledky a doporučíme konkrétní strategie.
 • Navíc nabízíme konzultace při implementaci změn.

Výsledkem odborného zpracování výzkumu jsou správná data pro výběr optimální strategie.

Výzkum nabízí odpovědi na následující 

 • Chcete zjistit potřeby zákazníků, identifikovat konkurenci
 • Zajímá vás velikosti trhu
 • Chcete specifikovat jednotlivé zákaznické skupiny 
 • Nevíte, jak uvézt na trh nový / inovovaný výrobek či službu
 • Nevíte, jak reagovat na pokles tržeb/tržního podílu atd.
 • A moho dalšího 

Mezinárodní marketingový výzkum

Chcete vstoupit na zahraniční trhy, ale nevíte, jakým způsobem a jakou strategii zvolit? Zpracujeme vám analýzu příležitostí a návrh optimální strategie jak expandovat do zahraničí. Díky zkušenostem víme, z jakých externích zdrojů čerpat kvalitní informace, které analýzy jsou důležité pro daný produkt, a jak správně objasnit výsledky.

 • Analyzujeme mezinárodní prostředí daného trhu a spotřebitelské chování 
 • Identifikujeme rizika (konkurence, substitutů)
 • Na základě segmentačního výzkumu vybereme vhodné cílové trhy pro váš produkt
 • Navrhneme, jaké marketingové nástroje a strategie využít v mezinárodních podmínkách
 • Sestavíme vhodný mezinárodní marketingový mix

Díky výzkumu budete vědět, jak uspět na zahraničním trhu.

Vstup zahraničního subjektu na český trh

 • Pomáháme expandovat zahraničním subjektům na českém trhu. 
 • Pro efektivní vzájemnou komunikaci disponujeme jazykově vybavenými a kvalifikovanými pracovníky. 
 • Dle produktu firmy zpracujeme analýzu tržních příležitostí.
 • Přizpůsobíme marketingový mix českým podmínkám (image, případně slogan, cena, distribuce, propagace…).
 • Navrhneme vhodné strategie.
 • Konzultujeme realizaci strategie.